Standartet

Veshjet e punës dhe pajisjet mbrojtëse mbrojnë nga dëmtimet të shkaktuara nga i ftohti, nxehtësia, zjarri, elektriciteti, shiu, drita e ulët dhe shikimi i dobët janë të prodhuara dhe testuara sipas standartateve te vendosura nga direktivat Europiane (89/686/EE C). Shenja CE e cila shfaqet në produktet tona tregon që cdo produkt përmbush këto direktiva.

EN 1073-2: 2002
Veshje Mbrojtese ndaj Agjenteve Radioaktive. Nevojat dhe metodat e testimit per veshjet mbrojtese pa ventilim kunder Agjenteve Radioaktive.

EN 1149-5: 2008
Ky Standart Europian percakton metoden e testimit per materialet me qellim perdorimi ne prodhimin e veshjeve mbrojtese qe largojne elektrostaticitetin (ose dorezat) per te shmangur shkarkimet aksidentale. Kjo metode testimi nuk eshte e aplikueshme per materialet qe do te perdoren ne prodhimin e veshjeve mbrojtese ose dorezat kunder linjave te tensionit.

EN 12054
Desinfektantet dhe antiseptiket kimike, produkte higjenike ne aktivitetet higjenike, kirurgjikale dhe bakteriale.

EN 1276
Ky standart Europian specifikon nje metode testimi dhe nevojat minimale per aktivitetin bakterial te disinfektanteve dhe antiseptikeve kimikal te cilet formojne nje perzierje homogjene dhe fizikisht te qendrueshme kur hollohen me uje, ose ne rastin e produkteve te gatshme per perdorim me uje.

EN 13034: 2005 (Tipi 6)
Kostum izolues ndaj agjenteve kimik te sperkatur me intensitet te ulet (Tipi 6) dhe paisjeve izoluese per mbrojtje te pjeseve te vecanta te trupit ndaj agjenteve kimik te sperkatur me intensitet te ulet (Tipi PB6). Kjo specifikon minimumin e kerkesave te kerkuar per mbrojtje kimike te veshjeve duke ofruar nje mbrojtje te limituar ndaj lendeve kimike. Ky standart teston mbrojtjen ndaj agenteve kimike te sperkatur ose sprucuar ne ambjent dhe jo direkt te kominoshja, pra qe ndodhet ajer ne sasi ulet. Kostumet e Tipit 6 jane testuar duke perdorur nje perzierje te sprucimit te imet te ujit. Uji eshte perziere me nje detergjent te bute per nje siperfaqe te tendosur dhe me pigment per te dalluar vendodhjet e rrjedhjeve. Subjekti i testimit vesh nje kostum perthithes nen atij qe do testohet, i cili thith cdo rrjedhje dhe njolloset nga boja. Suksesi ose deshtimi percaktohet nga matja e hapesires totale te cdo njolle ne tre kostume dhe krahasohet me kerkesat. Rrjedhjet zakonisht do te ndodhin ne mbylljet dhe palosjet e veshjes, por lengu mund te depertoje edhe nepermjet vete materialit. Percaktohet nje linje me testime te tjera, duke perfshire rezistencen ndaj gerryerjes, forcen e grisjes, forcen e terheqjes, rezistencen e shpimit, rezistencen ndaj ndezjes, rezistencen e penetrimit nga lengjet kimike dhe forcen e qepjes. Ne testin per largueshmerine e lengjeve kimike dhe rezistencen e penetrimit te lengjeve kimike, nje sasi prej kater testimesh kimike i jepet standartit edhe pse kerkesa eshte qe materiali i kostumit te demostroje largueshmerine e duhur dhe rezistence te duhur ndaj penetrimin te vetem nje kimikati nga lista.

EN 13356
Aksesore Reflektues per Perdorim Jo Profesional Ky standart specifikon kerkesat vizuale te performances per aksesoret qe jane per tu veshur, per tu bashkengjitur ose per te realizuar perdorime jo profesionale. Aksesoret Hi-Vis ne perputhje me kete standart kane per qellim te sinjalizojne pedoruesin ne menyre vizuale nga dritat e makines per prezencen e tij ne rruge te erret.

EN 136: 1998
Paisje Mbrojtese te Frymemarrjes - Mask Fytyre e Plote. Ky Standart Europian percakton kerkesat minimale per maskat e fytyres dhe per paisjet mbrojtese te frymemarrjes.

EN 14058
Veshje Mbrojtese - Mbrojtje ndaj Ambienteve te Ftohta Ky Standard specifikon kerkesat dhe metodat e testimit e aftesise se veshjes per te ruajtur temperaturen e trupit Ambienteve te Ftohta. Ambienteve te Ftohta jane si rezultat i nje kombinimi te lageshtise dhe eres ne temperatura te -5°C dhe me lart qe perfshin aktivitete ne natyre. Ne temperatura jo shume te ulta ne aktivitete te brendshme, veshjet nuk kane nevoje te jete bere e materialeve Ujendaluese dhe Erendaluese. Prandaj, keto kerkesa jane fakultative per kete standard. EN 14058 percakton nje kriter per te siguruar funksionin fiziologjik te veshjeve mbrojtese kunder mjedise te ftohte-qe eshte rezistenca termike (RCT). Rezistenca termike paraqet nje sasi te caktuar te materialeve tekstile, e cila percakton fluksin e thate dhe te ngrohte qe kalon permes nje shtrese te tekstilit te fiksuar qe shtyhet nga gradienti i temperatures. Kerkesat e performances per pershkueshmerise ajrit (AP), rezistence ndaj depertimit te ujit (wp) dhe izolimin termik jane opsionale dhe maten me te njejtat kritere si EN 342.

EN 140: 1998
Paisje Mbrojtese te Frymemarrjes - Gjysem Maske dhe Cerek Maske. Ky Standard percakton kerkesat minimale per maskat e pjesshme te fytyres qe perdoren si pjese e sistemit mbrojtes te frymemarjes, me perjashtim te aparateve te shpetimit dhe zhytjeve.

EN 14126: 2003
Kjo percakton nevojat dhe metoden e testimit per Veshje Mbrojtese me jetegjatesi perdorimi te limituar ndaj Agjenteve Infektive.

EN 14387: 2004
Paisje Mbrojtese te Frymemarrjes - Filtrat eGazit dhe Filtrat e Kombinuar . Ky Standardrt Europian i referohet filtrave te gazit dhe filtrave te kombinuar qe perdoren si pjese ne paisjet mbrojtese te frymemarrjes.

EN 143: 2000
Paisje Mbrojtese te Frymemarrjes - Filtra ndaj Pluhurit . Ky standart Europian percakton filtrat e grimcave per perdorim si pjese ne paisjet mbrojtese te frymemarrjes me perjashtim te aparaturave te shpetimit dhe te filtrave te fytyres.

EN 14404
Paisje Personale Mbrojtese - Mbrojtje Gjuri Per Pune Ne Pozicionin Ulur ne Gjunje Ky Standart Europian percakton nevojat per mbrojteset e gjurit tipi 1 dhe tipi 2. Tipi 2 futet te xhepat e perkates dhe Tipi 1 lidhen te gjunjet me rripa. Niveli i mbrojtjes qe ofron varion nga niveli 0 te niveli 2. Niveli 2 ofron mbrojtjen me te madhe.

EN 14476
Metodat e Testimit Anti-Virale. Ky dokument percakton metoden e testimit dhe kerkesat minimale per aktivitetet anti-virale te disinfektuesve kimikale ose produktet antiseptike ne instrumenta, siperfaqe ose duar te cilat formojne nje preparat homogjen te qendrueshem fizik qe kur hollohet me uje - ose ne raste per perdorim te menjehershem te produktit - me uje.

EN 14605: 2005 (Tipi 3)
Kominoshe Hermetike ndaj Agenteve Kimik te lengshem (Tip 3) Ky Testimi behet duke hedhur uje me presjon ne pjese te vecanta dhe kritike te kostumit. Ky kostum mbron nga lengjet kimike qe perplasen te kostumi me presion te forte.

EN 14605: 2005 (Tipi 4)
Kominoshe Hermetike ndaj Agenteve Kimik te Sperkatur (Tip 4) Testimi behet duke sperkatur uje me presjon ne te gjithe kostumin. Ky kostum hermetike ju mbron ndaj agjenteve kimik te sperkatur (Tip 4)

EN 149 FFP1
Nivele te uleta te pluhurit te imet (deri ne 4 here Workplace Exposure Limit [Limiti i Ekspozimit te Vendi i Punes] [WEL]), vaj dhe perzierje me baze uji te gjetura gjate sheshimit te reres, shpimit dhe prerjes.

EN 149 FFP2
Paisje Mbrojtese Respiratori - Gjysem maske filtruese per te mbrojtur ndaj grimcave. Nivele te moderuar te pluhurit te imet (deri ne 10 here WEL), perzierje me vaj dhe baze uji zakonisht te gjetura ne suvatim, cimentim, rere dhe tallash.

EN 149 FFP3
Paisje Mbrojtese Respiratori - Gjysem maske filtruese per te mbrojtur ndaj grimcave Pluhur i imet i niveleve te larta (deri ne 20 here WEL), perzierje vaji dhe me baze uji qe gjenden zakonisht kur perdoren pluhura te rrezikshem te gjendur ne industrite farmaceutike ose kur punohet me fibra dhe agjente biologjike.

EN 15614
Metodat e Testimit Dhe Kerkesat e Performances Per Veshjet e Zjarrfikesve ne Pyje . Ky Standard Europian nuk eshte i aplikueshem per perdorim ne situatat e zjarrit ne ndertesa (EN 469 dhe ISO 11613) ose ku pritet qe te kete rrezatime te larta te nxehtesise (EN 1486), gjithashtu ky Standard Europian nuk mbulon veshjet per mbrojtje kunder rreziqeve kimike, biologjike, elektrike ose te rrezatimit.

EN 166:2001
Mbrojtje Personale Syri .
Standart Europian , aplikohet ne te gjitha tipet e mbrojtjes individuale te syrit e cila mbron reziqet qe demtojne syrin , pervec rrezatimit nuklear , rreze x , emetimet lazer dhe infra te kuqe nga burimet me temperature te ulet . Nuk aplikohet ne mbrojtjen e syrit per te cilen ekzistojne standarte te vecanta per mbrojtje specifike (psh; mbrojtje syri anti-lazer , syze dielli per perdorime te pergjithshme)
KLASI OPTIK
1: Perdorim i Perhershme (Cilesi e Larte)
2: Perdorim me Raste
3: Perdorim i Shkurter
REZISTENCE MEKANIKE
S: Rezistenca Minimale ndaj Goditjeve (5.1 m/sec)
F: Force goditese te ulet (45 m/sec)
B: Force goditese mesatare (120 m/sec)
A: Force goditese te larte (190 m/sec)
T: Test i Goditje ne temperaturave ekstreme (-5°C/+55°C) OPSIONALE
TRAJTIMI I LENTEVE (OPSIONALE)
K: Rezistence ndaj demtimit te  siperfaqes nga grimca te imta (trajtim anti-gerrvishtje)
N: Rezistence Mjegulles ne Lente (trajtim anti-mjegull)

EN 169: 2002
Mbrojtje Personale Syri - Filtrimin e rrezeve te Saldimit.
Standarti Europian per Filtrimin e rrezeve te Saldimit dhe per teknika te ngjashme - Kerkesat per transmetim dhe perdorimi i rekomanduar.
Percaktimet e numrit te niveleve dhe kerkesat per transmetimin e filtrave mbrojtes per saldim dhe teknikave te ngjashme. Percaktimet e kerkesave per filtrat e saldimit me numer te dyfishte nivelesh.

EN 170: 2002
Mbrojtje nga Rrezet UV.
Standart Europian per Filtrat Ultraviolet.
Specifikimet e numrit te niveleve dhe kerkesave ne lidhje me transmetimin e filtrave per mbrojtje kunder rrezatimit ultraviolet.

EN 172: 1995
Specifikimet Per Filtrimin e rrezeve Djellore te Perdorura Ne Mbrojtjen Personale te Syrit Per Perdorim Industrial.
Standart Europian per Filtrimin e rrezeve Djellore per perdorim industrial.
Specifikimet e numrit te niveleve dhe kerkesat ne lidhje me filtrat trasmetues per mbrojtje ndaj rrezatimit diellor, perdorim industrial.

EN 1731
Kerkesat e Rrjetes Mbrojtese te Fytyres dhe Syrit.
Specifikimet e materialit, dizajnit, performances dhe metodes se testimit per rrjetat mbrojtese te syrit dhe fytyres, per perdorim profesional.

EN 175: 1997
Mbrojtese Saldimi per Syte dhe Mbrojtje Fytyre.
Standart Europian per paisjet mbrojtese te syrit dhe fytyres gjate proceseve te saldimit dhe shkrirjes.
Specifikimet per kerkesat e sigurise per paisjet mbrojtese te syrit dhe fytyres te perdorur per te mbrojtur syte dhe fytyren e perdoruesit ndaj rrezatimeve te demshme optike ose rreziqeve te tjera ne saldimin e zakonshem, prerjet ose procese te ngjashme.

EN 1891
Paisje mbrojtese personale per te ndaluar renien. Litare kernmantele me elasticitet te ulet.
Ky standart konfirmon se litaret me elasticitet te ulet kane aftesine per zgjatje te lehta gjate punes normale por njekohesisht durojne forcat e larta qe krijohen nga renia e perdoruesit.

EN 340
EN340 - Veshje Mbrojtese
Nevojat te Pergjithshme: Ky standard Europian percakton nevojat e pergjithshme te performances per prodhimin e veshjeve mbrojtese ergonomike, te pademshme, dizenjimit te madhesise, vjetersimin dhe per informacionet qe duhet ti jepen prodhuesit me veshjet mbrojtese.

EN 347
Doreza Mbrojtese: ndaj Mikro-Organizmat.
Ky standart specifikon kerkesat baze qe dorezat duhet te kene per mbrojtjen e perdoruesit ndaj Mikro-Organizmat dhe percaktimin e kushteve te perdorimit.

EN 352-1
Mbrojtje e Degjimit - Kufjet e Veshit

EN 352-2
Mbrojtes Degjimi - Tapa Veshi

EN 352-3
Mbrojtje e Degjimit - Kufjet e Veshit qe montohen ne Helmete

EN 352-4
Mbrojtje e Degjimit - Kufjet e Veshit me Gradim

EN 352-8
Kufje Mbrojtese te veshit me Radio FM

EN 353-2
Paisje Mbrojtese Personale ndaj renies nga lartesia. Auto-Bllokues ne Litar bashke me gremc.
Ky standard pershkruan metodat e ndryshme te testimit te varieteteve PMP ne lidhje me sistemet te bera per nje linje per tu permiresuar (Perkohesisht ose Perhere) ne nje strukture.

EN 354
Paisje per Mbrojtje Personale kunder Renies nga Lartesia. Litaret e Shkurter me Gremc.
Ky standart tregon se litari i shkurter me gremc ka kaluar testin e renies se lire pa e leshuar ngarkesen ose te shkaktoje deme te pariparueshme ndaj tij.

EN 355
Paisje Mbrojtje Personale ndaj renieve nga lartesia. Absorbues te energjie se impaktit.
Ky standart eshte per Litaret e Shkurter me Gremc me sistem absorbues te tronditjeve. Keta litare nga nje ane kapen te rripat mberthyes te trupit dhe nga ana tjeter kapet me gremc te nje pike fikse. Sistemi absorbues i tronditjeve te litari redukton tronditjen e shkaktuar ne rast te nje renie duke e reduktuar forcen e ndalimit te renies.

EN 358
Paisje per Mbrojtje Personale (PMP) per Perkufizim ne Pune dhe Parandalimin e Renieve nga Lartesia. Rripat e Perkufizim ne Pune, Shtrenguesit dhe Perkufizuesit Ne Pune. Ky standart konfirmon se rripi i belit pozicionues dhe litari i shkurter kaluan nje test per nje force te qendrueshme statike me shume se 3 minuta pa e lene te lire ngarkesen.

EN 360
Paisje per mbrojtje personale (PMP) kunder renies nga lartesia. Sistem Auto-Bllokues me Vet-Mbeshtejelles.
Ne kete standart perfshihen Sisteme Auto-Bllokuese nga Renia me Vet-Mbeshtjelles. Ndalon/Kyc leshimin e litarit me shpejtesi te madhe qe ndalon renien e personit nga lartesia, po ashtu nje sistem me vete-palosje te litarit. Nje sitem absorbues te tronditjeve mund te integrohet gjithashtu.

EN 361
Paisje per Mbrojtje Personale (PMP) Kunder Renies Nga Nje Lartesi. Rripat Mberthyes te Trupit.
Ky standart konstaton se Rripat mberthyes te trupit e kane kaluar testin e renies se lire duke perfshire nje renie te lire me nje peshe prej 100kg. Kjo tregon sesi Rripat Mberthyes te trupit do te reagoje ne nje renie.

EN 362
Paisje per Mbrojtje Personale (PMP) ndaj Renies nga Lartesia - Unaza Lidhese.
Ky standart tregon se te gjitha Unazat Lidhese ne kete linje kane kaluar testin e forces qe duhet per kete standart.

EN 379 : 2003
Filtrat Automatik ndaj Saldimit. Eshte standart Europian i harmonizuar per filtrat e rrezeve te saldimit te cilet e ndryshojne transmetimin e ndricimit ne nje vlere me te ulet kur nje hark elektrik eshte ndezur.

EN 381-7
Ky Standart Europian percakton nevojat per dorezat me rezistence ndaj prerjeve nga nje motorrseke kur i nenshtrohet testit ne EN381-4. Kerkesat jane gjithashtu te dhena per shenimin dhe per dhenie informacioni nga prodhuesi duke perfshire kriterin per zgjedhjen e dorezave te duhura dhe instruksionet per perdorim.

EN 388
Ky standart aplikohet ne te gjitha dorezat mbrojtese ne perputhje me demtimet fizike dhe mekanike te shkaktuara nga gerryerja, prerja, grisja dhe shpimi. Ky standart eshte i aplikueshem vetem ne perputhje me EN420 (1 eshte minimumi i vleresimit te performances).

EN 407
Doreza Mbrojtese Ndaj Rreziqeve Termale (Nxehtesi dhe/ose Zjarr).
Ky standart percakton performancen termale per dorezat mbrojtese kunder nxehtesise dhe/ose zjarrit. Piktograma e nxehtesise dhe flakeve eshte e shoqeruar nga nje numer 6 shifror.

EN 469 LEVEL 2
Veshje Mbrojtese Per Zjarrfikes
Ky Standard Europian percakton nivelet minimale te performances per veshje mbrojtese per tu veshur gjate luftimit te zjarrit dhe aktivitete te ngjashme. Veshjet do te ofrojne mbrojtje ne qafe, kraharor, krahe dhe ne kycet e duarve dhe kembeve te zjarrfikesit gjate procesit te fikjes. Nje madhesi bujare per te gjitha levizjet e trupit do te mirembahen nga xhaketa dhe pantallonat.
Perhapja e Flakeve
Transferimi i Nxehtesise (Flake)
Transferim i Nxehtesise (Rrezatimi)
Forca Qendrueshmerise  
Rezistence Nxehtesie
Force ndaj Zgjatimit
Force ndaj Grisjes
Njomje e Siperfaqes
Ndryshime Dimensionale
Rezistente ndaj Penetrimit nga Lengjet Kimike
Rezistente ndaj Penetrimit te Ujit
Rezistente ndaj Penetrimit te Avujve te Ujit
Nevojat Ergonomike
Dukshmerise - Reflektimi
Testim i Tere Veshjes (Opsionale)

EN 50365
Helmeta izoluese per perdorim ne instalime me voltazh te ulet
Ky standart eshte per izolimin elektrik te helmetave te cilat perdoren ne ambjente pune ku ka nje mundesi kontakti me voltazh deri 1000V a.c ose 1500V d.c. Testimi me EN50365 tejkalon testimin e EN397 (440V) per izolimet elektrike. Keto Helmeta kur perdoren bashke me pajisje te tjera izoluese elektike mundesojne mbrojtje totale te perdoruesit nga rrymat e rrezikshme elektrike. Testimi me EN50365 tejkalon testimin e EN397 (440V) per izolimet elektrike.

EN 533
Veshjet Mbrojtese - Mbrojtje ndaj Nxehtesise dhe Flakeve - Ndalim i Shperhapjes se Flakeve te Veshjet dhe Aksesoret e Veshjeve
EN533:1997 - Standarte Europiane te Harmonizuara per veshjet e mbrojtjes - Mbrojtje ndaj Nxehtesise dhe Flakeve - Ndalim i Shperhapjes se Flakeve te Veshjet dhe Aksesoret e Veshjeve
EN 533-1:1997 Ndalim i Shperhapjes se Flakeve

EN 812
Kapelet Mbrojtese Industriale
Standart Europian per Kapelet Mbrojtese Industriale, testimit ndaj goditjeve dhe shpimit.

EN ISO 10819
Ky Standart Europian percakton nje metode per matjet laboratorike, analizimi i te dhenave dhe raportimi i transmetimit te vibracioneve te dorezave ne kushtet e transferimit te vibracioneve nga mjeti i punes tek pellemba e dores ne nje frekuence nga 31.5 Hz deri ne 1250 Hz. Standarti eshte menduar qe te percaktoje nje test per transferimin e vibracioneve nepermjet dorezes.

EN ISO 11611
Veshjet Mbrojtese per Saldim dhe Metalurgi
Ky standart nderkombetar percakton minimumin e nevojave baze te sigurise dhe metodat e testimit per Veshjet Mbrojtese per Saldim dhe Metalurgi (perjashtohet mbrojtja e duarve). Standarti nderkombetar percakton dy klasa me kerkesat specifike te performances.
Klasi 1 eshte mbrojtja ndaj teknikave te saldimit dhe situatat me pak te rrezikshme, qe shkaktojne nivele te ulta te rrezatimit te nxehtesise dhe te sperkatjeve.
Klasi 2 eshte mbrojtja ndaj situatave dhe teknikave te saldimit me shume te rrezikshme, qe shkaktojne nivele te larta te rrezatimit te nxehtesise dhe te sperkatjeve.
EN ISO 11611 ka nevoje qe kostumet mbrojtese te mbulojne plotesisht pjesen e siperme dhe pjesen  e poshtme te trungut, qafen, krahet dhe kembet. Ka nje sasi kerkesash per dizajne te cilat duhet te ndiqen, per te parandaluar pikezat e shkrira qe ngjiten ne veshje.
Testimi duhet te kryhet ne perberes te para trajtuar ne perputhje me etiketen e mirembajtjes nga prodhuesi.
Me poshte eshte nje permbledhje e testimit te nevojitur:
Forca e strecimit (duhet te jete minimumi 400 N)
Forca e grisjes (duhet te jete minimumi 20N)
Forca e Qarjes
Forca e Qepjes
Ndryshimet Dimensionale
Kerkesat e lekures
Perhapja e limituar e flakeve (A1+A2)
Pikeza te shkrira
Transferimi i nxehtesise (rrezatimi)
Rezistenca elektrike
*Ky testim duhet te kryhet te pelhura dhe qepjet.

EN ISO 11612
Veshje Mbrojtese Ndaj Nxehtesise dhe Flakeve
Kerkesat per performance te zhvilluar ne kete standart nderkombetar jane te aplikueshme ne veshjet te cilat mund te vishen ne nje linje te gjere te perdoruesve; atje ku nevojiten veshjet me vecori si perhapje te limituar te flakeve dhe atje ku perdoruesi mund te eksopozohet ndaj nxehtesise radiante, percjellese ose kontaktuese ose ndaj sperkatjes se metaleve te shkrira.
Per kete test jane perdor metodat standarte te testimit dhe kushtet per te parashikuar performancen e pelhures/veshjes ne ngjarjen e kontaktit me nxehtesine ose flaket. Veshja ka si vecori qepje, mbyllje dhe logot duhet te jene te testuara ashti si pelhura. Testet duhet te zhvillohen ne perberes te para trajtuar ne perputhje me etiketen e prodhueseit.
Testimi specifik eshte i listuar si me poshte:
Ndryshimi dimensional
Perhapja e Limituar e Flakeve (A1+A2)*
Rrezatimi i nxehtesise (B)-3 nivele
Rrezatimi i nxehtesise (C)-4 nivele
Sperkatje Alumini i Shkrire (D)-3 nivele
Sperkatje Hekuri i Shkrire (E)-3 nivele
Kontakti nxehtesise (F)-3 nivele (temperature 250 grade celcius)
Rezistenca e nxehtesise ne nje temperature prej 180 grade Celsius.
Forca e elastike (duhet te permbush ne minimum prej 300N)
Forca e grisjes (duhet te permbush nje minimum prej 15N)
Forca e Carjes
Forca e Qepjes
Dizanji i veshjes ka nevoje per kete mbulim nga qafa deri ne kyce.
Testimet sipas deshires perfshijne avullimin e ujit dhe testimin e manekinit per parashikimin e djegies.
*Ky test duhet te kryhet te pelhura dhe te qepjet.

EN ISO 12402-4
Ky standart specifikon kerkesat per performance dhe dizajne dhe testet e procedurave te xhaketes jeteshpetuese me 100 Newton (N) pluskim ne masa te medha.

EN ISO 13982: 2004 (Tipi 5)
Kostum ndaj grimcave te thata . Kjo percakton minimumin e nevojave per veshjet mbrojtese rezistente nga penetrimi i grimcave solide, mbron nga reziqet e reres dhe grimcave te thata.

EN ISO 14116: 2008
Ky standart percakton nevojat e performances per limitimin e perhapjes se flakeve ne material , grupet e materialit dhe veshjet mbrojtese ne menyre qe te reduktojne mundesine e djegies se veshjeve dhe ne rezikun e vetedjegies . Gjithashtu jane specifikuar kerkesat shtese per veshjet.

EN ISO 20471:2013
ISO 20471:2013. Ky Standart Nderkombetar percakton kerkesat per dukshmeri te larte, i cili eshte i afte per sinjalizim vizual per prezencen e perdoruesit. Veshjet e dukshmerise se larte jane me qellim te mundesojne qertesi te perdoruesit ne cdo kusht ndricimi kur shikohen operatoret e mjeteve ose te paisjeve te tjera mekanike gjate kushteve te ndricimit gjate dites dhe nen ndricimin e dritave te kokes ne erresire.

EN 12477 Tipi A
Doreza Mbrojtese Per Saldatoret.
Ky Standart Europian percakton te dhenat e nevojshme dhe metoden e testimit per dorezat mbrojtese per perdorimin ne saldimin manual te metaleve, prerjeve dhe proceset e ngjashme, ke testim eshte nje kombinim i testit EN388 dhe EN407. Ne perputhje me performancen e tyre, dorezat mbrojtese per saldatoret jane te klasifikuara ne dy tipe.
Tipi A - Dorezat jane shume resistente ndaj nxhetesise per jane te trasha dhe jo shume flexible per pune te imta
Tipi B - Dorezat jane flexible dhe te lehta por mundesojne mbrojtje me te dobet ndaj nxehtesise.

EN 12477 Tipi B
Doreza Mbrojtese Per Saldatoret.
Ky Standart Europian percakton te dhenat e nevojshme dhe metoden e testimit per dorezat mbrojtese per perdorimin ne saldimin manual te metaleve, prerjeve dhe proceset e ngjashme, ke testim eshte nje kombinim i testit EN388 dhe EN407. Ne perputhje me performancen e tyre, dorezat mbrojtese per saldatoret jane te klasifikuara ne dy tipe.
Tipi A - Dorezat jane shume resistente ndaj nxhetesise per jane te trasha dhe jo shume flexible per pune te imta
Tipi B - Dorezat jane flexible dhe te lehta por mundesojne mbrojtje me te dobet ndaj nxehtesise.

EN 14683 Type II R Medical face masks
This European Standard specifies construction and performance requirements, and test methods for surgical masks intended to limit the transmission of infective agents from staff to patients and (in certain situations vice-versa) during surgical procedures in operating theatres and other medical settings with similar requirements.

EN420
Doreza Mbrojtese: Kerkesat e Pergjithshme.
Ky standart percakton kerkesat e pergjithshme per dizenjimin dhe ndertimin, parrezikshmerine, instruksionet e pastrimit, karakteristikat elektrostatike, madhesite, zhdervjelltesine, rezistencen e avullimit te ujit dhe thithjen sebashku me shenimin dhe informacionet e dorezave.

IEC 61482-2
Veshje Mbrojtese Kunder Rreziqeve Termale dhe Harku Elektrik
Ky standart percakton kerkesat dhe metodat e testimit te aplikuara ne materiale dhe veshje per mbrojtje ndaj efektet termale te nje harku elektrik. Nje hark elektrik eshte nje shkarkese e vazhdueshme elektrike me korent te larte ndermjet percjellesit qe gjenerojne drite shume te ndritshme dhe nxehtesi te vazhdueshme. Dy metoda testimi nderkombetare jane zhvilluar per te mundesuar informacion ne rezistencen e veshjes ne lidhje me efektet termale te harkut elektrik. Cdo metode jep informacione te ndryshme. Per tu perputhur me standartin duhet te zhvillohet nje ose te dy teste.Per tu plutesuar standartet duhet te permbush te dy testet.
Metoda e Testimit te Kutise EN61482-1-2
Pelhura/veshja eshte e ekspozuar ne nje hark elektrik, ne nje kuti specifike me nje elektrode te vecante te rregulluar per 0.5 sekonda. Klasi 1 eshte per nje rryme 4 kA, Klasi 2 eshte per nje rryme 7 kA. Kushtet e testimit per klasin 1&2 mundohen te stimulojne kushte tipike te ekspozimit ne nje qark te shkurter prej 4kA dhe 7kA.
Metoda e Harkut te Hapur EN61482-1-1.
Kjo metode testimi ka si qellim qe te vendosi ATPV (Vleren e Performances se Harkut Termal) ose Ebt (Piken e Thyerjes te Energjise) te nje pelhure.
ATPV eshte sasia e nevojitur e energjise per te shkaktuar nje djegie te shkalles se 2-te ne material (mundesia 50%). Ebt eshte sasia e energjise se nevojitur per te thyer materialin (Mundesia 50%). Normalisht qe kjo eshte limiti i siperm termal per pelhuren ku fibrat jane te demtuara dhe materiali humbet forcen mekanike. Si ATPV dhe Ebt jane te shprehura ne kalori per cm².
EN 61482-1-1 teston pelhuren me nje hark 8kA per durueshmeri te ndryshme ndaj incidenteve. Punetoret supozohen te jene te sigurt ndaj energjise se harkut nga rrobat e tyre qe tejkalojne energjine e llogaritur per ngjarjen me te rende. Veshjet mund te vishen mbi njera tjetren per te arritur ne Vleresim te Pergjithshem ATPV ose Ebt. Per shembull nje shtrese termale mund te arrije nje Ebt prej 4.3 Cal/m², dhe nje kominoshe mund te arrije nje ATPV prej 13.6Cal/cm². Gjithsesi kombinimi i vleresimit ATPV/Ebt do te jete me i larte se sa shuma e dy shtresave teke, sepse hapesira e ajrit ndermjet dy shtresave mundeson me shume mbrojtje per perdoruesin. Nje parameter tjeter i matur gjate testimit te harkut te hapur eshte vlera HAF (Faktori Pakesues i Nxehtesise) - kjo pershkruan sasine e nxehtesise se bllokuar nga pelhura.
TESTIMI I VETEM I PELHURES ASTM F1959/F1959M-14. Kjo metode testimi eshte e njejta si me siper nen EN 61482-1-1. Para trajtimi mund te varioje.

ECE R27
Pajisje Paralajmeruese
sa paisje para-lajmeruese te cilat jane ne bordin e automjeteve dhe vendosen ne autostrade me qellim te sinjalizojne, dite dhe nate, prezencen e nje automjeti te ndaluar.

GO/RT 3279
Ky simbol tregon se veshja eshte e certifikuar sipas standartit te hekurudhes GO/RT 3279

EN ISO 20345:2011
Ky standard nderkombetar specifikon nevoja bazike dhe te shtuara per kepucet e sigurise te perdorura per qellime te pergjithshme. Perfshin, per shembull, rreziqet mekanike, rezistencen e rreshkitjes, rrreziqet termale, rrethanat ergonomike.

Niveli Mbrojtes SB perfshin:
- Mburoja ne majen e kepuces mundeson mbrojtje te gishtave ndaj Goditjeve deri 200 Xhaul ose 15kN fuqi shtypje.

Niveli Mbrojtes SBP perfshin:
- Mburoja ne majen e kepuces mundeson mbrojtje te gishtave ndaj Goditjeve deri 200 Xhaul ose 15kN fuqi shtypje.
- Taban brenda Shuallit per Rezistence Anti-Ship.

Niveli Mbrojtes S1 perfshin:
- Mburoja ne majen e kepuces mundeson mbrojtje te gishtave ndaj Goditjeve deri 200 Xhaul ose 15kN fuqi shtypje.
- Mbeshtetje anesore,
- Antistatike,
- Rezistente ndaj vajrave
- Sistem amortizimi.

Niveli Mbrojtes S1P perfshin:
- Mburoja ne majen e kepuces mundeson mbrojtje te gishtave ndaj Goditjeve deri 200 Xhaul ose 15kN fuqi shtypje.
- Taban brenda Shuallit per Rezistence Anti-Ship
- Mbeshtetje anesore,
- Antistatike,
- Rezistente ndaj vajrave
- Sistem amortizimi.

Niveli Mbrojtes S2 perfshin:
- Mburoja ne majen e kepuces mundeson mbrojtje te gishtave ndaj Goditjeve deri 200 Xhaul ose 15kN fuqi shtypje.
- Mbeshtetje anesore,
- Antistatike,
- Rezistente ndaj vajrave
- Sistem amortizimi.
- Uje rezistuese.

Niveli Mbrojtes S3 perfshin:
- Mburoja ne majen e kepuces mundeson mbrojtje te gishtave ndaj Goditjeve deri 200 Xhaul ose 15kN fuqi shtypje.
- Taban brenda Shuallit per Rezistence Anti-Ship
- Mbeshtetje anesore,
- Antistatike,
- Rezistente ndaj vajrave,
- Sistem amortizimi.
- Uje rezistuese,
- Sholle me dhembeza.

Niveli Mbrojtes S4 perfshin:
- Mburoja ne majen e kepuces mundeson mbrojtje te gishtave ndaj Goditjeve deri 200 Xhaul ose 15kN fuqi shtypje.
- Te gjitha kepucet dhe cizmet e gomes ose te polimerit me vecori antistatike.
- Rezistence ndaj vajrave te karburantit,
- Sistem amortizimi dhe shuall me mbeshtetje anesore,
- Sholle me dhembeza.
- Uje Ndaluese

Niveli Mbrojtes S5 perfshin:
- Mburoja ne majen e kepuces mundeson mbrojtje te gishtave ndaj Goditjeve deri 200 Xhaul ose 15kN fuqi shtypje.
- Te gjitha kepucet dhe cizmet e gomes ose te polimerit me vecori antistatike.
- Rezistence ndaj vajrave te karburantit,
- Sistem amortizimi dhe shuall me mbeshtetje anesore.
- Taban brenda Shuallit per Rezistence Anti-Ship
- Sholle me dhembeza.
- Uje Ndaluese